Kalendarium

zespołu szkół Gastronomiczno-Odzieżowych
im. Marii skłodowskiej-curie

Repozytorium

ABC bibliografii

Ważne daty

Uśmiechnij się

Maturalne SOS

Biblioteka

ZSG-O

 

1860

Wybudowanie gmachu przy ul. M. Skłodowskiej 19 i przy ul. Skłodowskiej 19/20 – obecnie część kompleksu budynków ZSG-O.

 

1907

Wybudowanie gmachu przy ul. M. Skłodowskiej 22/24, stanowiącego aktualnie główną siedzibę ZSG-O.

 

1920

Uruchomienie przez Zarząd Miasta jednorocznej Szkoły Zawodowej

dla dziewcząt na drugim piętrze budynku przy ul. Trynkowej 19 (obecnie ulica Skłodowskiej 19). W programie nauczania znalazły się: gotowanie, sprzątanie, naprawa bielizny i pranie. Równocześnie przy szkole uruchomiono stołówkę dla uczniów Państwowej Szkoły Budowy Maszyn oraz mieszkańców miasta.

 

1924

Szkoła Zawodowa zmienia nazwę na Żeńską Szkołę Zawodową i Gospodarczą oraz poszerza program nauczania o przedmioty ogólnokształcące. Do szkoły trafiają dziewczęta w wieku 14-16 lat z ukończonymi co najmniej czterema klasami szkoły powszechnej.

 

1925

Uruchomienie dwóch nowych szkół: Szkoły Bieliźniarsko-Krawieckiej i Szkoły Przysposobienia w Gospodarstwie Rodzinnym podległych Izbie Przemysłowo-Rzemieślniczej.

 

1927

Uruchomienie internatu dla uczennic szkół skupionych przy ul. Trynkowej 19.

 

1939

Kontynuowanie działalności w okresie okupacji za zgodą władz niemieckich z możliwością naboru dziewcząt jedynie z II i III grupy narodowościowej.

 

1945

Rozpoczęcie działalności przez Roczną Szkołę Przysposobienia w Gospodarstwie Rodzinnym oraz Państwowe Gimnazjum Krawieckie, w obu przypadkach, na podbudowie pięciu klas szkoły podstawowej.

 

1946

Powstanie Publicznej Dokształcającej Szkoły Zawodowej nr 2.

 

1947

Przyznanie szybko rozrastającym się szkołom większego budynku przy ul. M. Skłodowskiej 22/24 po przedwojennym Gimnazjum Żeńskim. Przystąpienie do odbudowy zniszczonego w 85% gmachu.

 

1949

Początek ujednolicania systemu szkolnictwa zawodowego owocuje przekształceniem Państwowej Szkoły Przysposobienia w Gospodarstwie Rodzinnym w Państwową Szkołę Żywienia Zbiorowego oraz utworzeniem Liceum Gastronomicznego.

 

1950

Całkowite przeniesienie szkół do nowego budynku. Utworzenie w poprzednim lokalu internatu dla uczniów.

 

1952

Zakończenie przekształceń w szkolnictwie zawodowym wykrystalizowuje następujący stan organizacyjny szkół skupionych przy ul. M. Skłodowskiej 22/24: Technikum Gastronomiczne, Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna, Zasadnicza Szkoła Odzieżowa, Technikum Poligraficzne, Zasadnicza Szkoła Introligatorska, Technikum Fotograficzne.

 

1956

I Zjazd Absolwentek Technikum i Zasadniczej Szkoły Gastronomicznej w Grudziądzu.

 

1957

Przemianowanie Technikum i Zasadniczej Szkoły Gastronomicznej na Technikum i Zasadniczą Szkołę Gospodarczą. Utworzenie Zasadniczej Szkoły Spożywczej o specjalności masarz – I szkoły masarskiej na północy kraju.

 

1973

Oddanie do użytku dobudówki na rogu ulic M. Skłodowskiej i Małogroblowej. Zlokalizowanie w niej między innymi Szkolnych Warsztatów Gastronomicznych, stołówki i auli.

 

1975

Utworzenie z działających przy ulicy M. Skłodowskiej 22/24 szkół Zespołu Szkół Zawodowych nr 1. W jego skład weszły: Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna, Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna Dokształcająca, Liceum zawodowe nr 1, Technikum Gastronomiczne (na podbudowie ośmioletniej szkoły podstawowej), policealne Studium Zawodowe, Zasadnicza szkoła Odzieżowa Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy.

 

1980

Uroczyste odsłonięcie z okazji Dnia Nauczyciela tablicy pamiątkowej ku czci Andrzeja Steczki -  nauczyciela przedwojennego Gimnazjum Żeńskiego zamordowanego przez hitlerowców.

 

1983

Przekształcenie ZSZ nr 1 w Zespół Szkół Gastronomiczno – Odzieżowych. Uzyskanie przez szkołę aktualnych profilów nauczania.

 

1986

Wręczenie ZSG-O sztandaru i nadanie imienia polskiej uczonej Marii Skłodowskiej – Curie.

 

1989

Pozyskanie, po likwidacji internatu budynku przy ul. Marii Skłodowskiej 19 na potrzeby Szkolnych Warsztatów Odzieżowych.

 

1995

Pozyskanie po likwidacji Szkoły Podstawowej nr 6 gmachu przy ul. M. Skłodowskiej 19/20. Zakończenie przestrzennego rozwoju ZSG-O.

 

2000

Uzyskanie przez zespół szkół następującej struktury organizacyjnej: Technikum Zawodowe kształcące techników technologii żywienia w specjalnościach: browarnictwo, przetwórstwo mleka i przetwórstwo mięsa, techników technologii żywności, techników żywienia i gospodarstwa domowego, techników technologii odzieży;

Technikum Zawodowe na podbudowie zsz kształcące techników technologii żywienia oraz techników technologii odzieży; Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształcąca w zawodach: kucharz, kelner i krawiec; Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracowników Młodocianych o profilu piekarz, ciastkarz, kelner, masarz, cukiernik; Policealne Studium kształcące techników hotelarstwa.

 

2002

Zespół szkół zaczyna kształcić młodzież w zawodach: technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej.

 

2003

Szkoła staje się członkiem Stowarzyszenia Szkół Hotelarskich i Turystycznych, jako piąta z polskich szkół oraz Polskiego Stowarzyszenia Szkół Hotelarsko-Gastronomiczno-Turystycznych.

Przekazanie pomieszczeń na parterze budynku przy u. Skłodowskiej 19 Miejskiemu Ośrodkowi Rekreacji i Wypoczynku, który uruchamia Miejski Punkt Informacji Turystycznej. Klasy o profilu hotelarsko-turystycznym odbywają tam praktyki zawodowe.

 

2005

Przystąpienie Technikum Zawodowego do projektu Szkoła Marzeń.

 

2006

Aktualna struktura zespołu szkół: Technikum Zawodowe czteroletnie, kształcące w zawodach: technik hotelarstwa, technik organizacji usług gastronomicznych, technik technologii odzieży, technik żywienia i gospodarstwa domowego, kelner, kucharz; Liceum Profilowane trzyletnie o profilach: usługowo-gospodarczym i kreowania ubiorów; Zasadnicza szkoła Zawodowa kształcąca w zawodach: cukiernik (3 lata), krawiec (3 lata), piekarz (3 lata), kucharz małej gastronomii (2 lata); Technikum Uzupełniające trzyletnie kształcące w zawodach: kucharz (na podbudowie kmg), technik technologii żywności (na podbudowie zsz), technik żywienia i gospodarstwa domowego (na podbudowie kmg).

 
     
 

   
   

 

 

Repozytorium  |    ABC bibliografii    |    Ważne daty   |    Uśmiechnij się  |    Maturalne SOS

 
     
     
     
 

 
     
 

 
     
 

Biblioteka Zespołu Szkół Gastronomiczno-Odzieżowych

ul. Skłodowskiej 22/24

86-300 Grudziądz

tel.:  056 64 277 42   w. 20

e-mail:  zsgo.bib@wp.pl